Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Czasopismo Crossroads. A Journal of English Studies wydawane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony czasopisma, na której publikowane są poszczególne numery pisma i informacje związane z jego funkcjonowaniem.

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2012 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2021 r.

Data sporządzenia deklaracji: 18.03.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej http://www.crossroads.uwb.edu.pl/ jest Agata Rozumko, adres poczty elektronicznej crossroads@uwb.edu.pl oraz a.rozumko@uwb.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 74 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Redakcja czasopisma Crossroads. A Journal of English Studies, Kolegium Językoznawstwa, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 69, 15-420 Białystok.

Do budynku prowadzą 4 wejścia – jedno – główne – bezpośrednio od strony Placu NZS (wejście A) a pozostałe od parkingu wewnętrznego dla pracowników (wjazd od ul. Kalinowskiego – wejścia B, C, D). Do wejścia głównego  prowadzą schody. Przy schodach do wejścia z przodu budynku, przy ul. Kalinowskiego (A) znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla gości przeznaczone jest wejście od strony Placu NZS (wejście A). Przy wejściu do budynku znajdują się schody; jest również podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. W wiatrołapie pole manewru ma min. 150 x 150 cm.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia od Placu NZS (A).

W budynku znajduje się winda oraz platforma dla wózków inwalidzkich. Winda wyposażona jest w poręcz oraz lustro naprzeciwko drzwi wejściowych,  wewnętrzny panel sterujący znajduje się po lewej stronie od wejścia. Kabina jest dobrze oświetlona. Winda wyposażona jest w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje. Platforma dla wózków inwalidzkich znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego (A) i umożliwia dostanie się na pierwszą kondygnację budynku. Aby dostać się na kolejne piętra osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy znajdującej się na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia głównego (A).

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Drzwi toalet oznaczone piktogramem.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.